साइबर 6565 Services सेवाहरू

हाम्रो विशेषज्ञता पत्ता लगाउनुहोस्

साइबर जोखिम निर्धारण

कुन सम्पत्ति कमजोर छ पहिचान गर्नुहोस् र त्यसपछि ती सम्पत्तिहरू सुरक्षित गर्ने उत्तम तरिका निर्धारण गर्नुहोस्

सिर्जना गर्नुहोस्, प्रबन्ध गर्नुहोस्, साइबर बैटल टीमहरू डिप्लोय गर्नुहोस्

प्रतिरक्षा तयार गर्दै

writing on computer

मुख्य बोल्ने मान्छे

हाम्रो साइबर विज्ञहरु मध्ये एक बुक गर्नुहोस्

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

साइबरसुरक्षा नीति र प्रक्रियाहरू

साइबरसुरक्षा नीतिहरूले तपाईंको कर्मचारीहरूका लागि व्यवहारको मापदण्डहरू सेट गर्दछ, सम्भाव्य रूपमा तपाईंको कमजोरीहरूको केही हटाउँछ

सामान्य डाटा संरक्षण आवश्यकताहरू (GDPR)

गोपनीयता प्रभाव आकलन

Business Partners at Work